පිලිපීනයේ මාකෝස් ට 25000ක ඇමරිකන් හමුදාවක් ඉඳලත් බැරිවුනා ජනතාවගේ නැගිටීම වලක්වන්න

පිලිපීනයේ මාකෝස් ට 25000ක ඇමරිකන් හමුදාවක් ඉඳලත් බැරිවුනා ජනතාවගේ නැගිටීම වලක්වන්න

පිලිපීනයේ මාකෝස් ට 25000ක ඇමරිකන් හමුදාවක් ඉඳලත් බැරිවුනා ජනතාවගේ නැගිටීම වලක්වන්න.ඉන්දියාවෙන් හම්බ වෙච්ච ඩොලර් බිලියන 5ට මොනවා වුනාද කියල දන්නේ නැහැ මේ ඩොලර් බිලියන 2.9ක් අරගෙන මේගොල්ලන්ට හැරෙන්නවත් විදිහක් නැහැ. ණය ගන්නවා කියන්නේ අඬන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. පුද්ගල චරිත එක්ක නෙවෙයි රට කෙරෙන්න ඕන, වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. පහුගිය අවුරුදු 74ටම...

Read more
ජනවරමක් නැතිව ආපු පාලකයෙක් ජනවරමකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ

ජනවරමක් නැතිව ආපු පාලකයෙක් ජනවරමකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ

ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන සිදුරු අතරින් රිංගලා ජනාධිපති වුනාම එයා දන්නවා එයාට ජනතාවගේ කැමැත්තක් නැහැයි කියල. ඒ නිසා තමයි මැතිවරණ සිතියම අකුලන්න හදන්නේ. ආචාර්‍යය සුසන්ත කොඩිතුවක්කු ~ දනුෂ්ක ~

Read more