අද දින වෘත්තිය සමිති හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් බොරැල්ල බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිට සිදු කල ව්රෝධතාවය

අද දින වෘත්තිය සමිති හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් බොරැල්ල බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිට සිදු කල ව්රෝධතාවය

තම අයිතින් දිනා ගැනිම සදහා වැඩ කරන ජනතාව අද මහපාරට බසි. අද දින වෘත්තිය සමිති හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් බොරැල්ල බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිට සිදු කල ව්රෝධතාවය රටේ වැඩ කරන ජනතාව බය කිරිමට කටයුතු කරනවා විවිද ගැසට් ගහලා.එම නිසා රටේ ජනතාව මේ සටන් කරන්නේ ඔවුන්ගේ අයිතින් වෙනුවෙන්.මෙම සටන දින තුරු...

Read more
රට ගොඩ ගන්න මහමගට බට..

රට ගොඩ ගන්න මහමගට බට..

34 වසරකට පෙර මා සිටි නුඹ සමගඑක කාමරේ විපරිත වී ලනු ඇඳක රට ගොඩගන්න හැර වෙනතක් නැහැ අපටකියමින් වින්ද දහදුක් සිර මැදිරි තුල හිරු සඳු එලිය දැක වසරක් වත් නොවියනුඹ ටයරයක ගිනි වැදෙනා දිනය විය දිවිපිදු එවන් දහසක් යව්වනයෝ මැදකරුමෙට ඉතිරිවිය අපි අතලොස්ස අද වසර 34කට පසුවත් යලිත් මමඅප වැන්නවුන්...

Read more