පසුගාමී විපක්ෂයේ දෘෂ්ටි ඌනතාව සහ පාරිහානික සමාජය

පසුගාමී විපක්ෂයේ දෘෂ්ටි ඌනතාව සහ පාරිහානික සමාජය

කවුරු කෙසේ තර්ක කළද මෙරට බහුතර ජනතාව ගේ දේශපාලන අවබෝධය ඉතා අවම මට්ටමක පවති.කලින් කලට හමන දේශපාලන සුළි ධාරා වලට හමුවන ඔවුන් ඉබාගාතයේ ගසා ගෙන ගොස් කොහේ හෝ ඇද වැටේ.මෙම දේශපාලන සුළි ධාරා වලින් චූන් වන විරුද්ධ පක්ෂ වල නායකයින් ද තමන් ඉතා ඉක්මනින් බලය ලබා ගන්නා බවට වහසි බස්...

Read more