විමධ්‍යගත බලය විධායකය අතට ගත් කොමසාරිස් පාලනය

විමධ්‍යගත බලය විධායකය අතට ගත් කොමසාරිස් පාලනය

විමධ්‍යගත බලය විධායකය අතට ගත් කොමසාරිස් පාලනයමෙරට පළාත් පාලන ආයතන 340ක නිල කාලය මාර්තු 19න් අවසන් විය. පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය වසරහතරකි. නිල කාලය අවසන් වී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුව තිබුණේ වසරකට පෙරය. තවත් අමතරවසරක් එම ආයතන, ඇමැති බලතල උපයෝගී කර ගනිමින් පවත්වා ගෙන යනු ලැබීය. ඒ හේතුවෙන්...

Read more