දියුණු වෙමින් පවතින රටවල සුබසාධනය නඟාසිටුවීමට ගත යුතු හොඳම ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අසමත් වී ඇත

දියුණු වෙමින් පවතින රටවල සුබසාධනය නඟාසිටුවීමට ගත යුතු හොඳම ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අසමත් වී ඇත

” ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කුමන්ත්‍රණයකට හවුල් වෙමින් සිටිනවා නොවන නමුත්, බටහිර මූල්‍ය ප්‍රජාවේ රුචිය සහ මතවාද එයින් පිළිබිඹු වේ. දියුණු වෙමින් පවතින රටවල සුබසාධනය නඟාසිටුවීමට ගත යුතු හොඳම ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අසමත් වී ඇත.”- Joseph Stiglitz.ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 03 විස්තීර්ණ ණය වැඩසටහනේ පළමු වාරිකය...

Read more
පුංචි කාලෙ ඉදන් අපිට හරි ලස්සන පාඩමක් උගන්නනවා

පුංචි කාලෙ ඉදන් අපිට හරි ලස්සන පාඩමක් උගන්නනවා

පුංචි කාලෙ ඉදන් අපිට හරි ලස්සන පාඩමක් උගන්නනවා . මුලින්ම ගෙදරින් , ඉන් පස්සෙ පෙරපාසලෙන් , පාසලෙන් සහ අපි මේ වෙනකොටත් සහ සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන ඉන්න බාහිර සමාජයෙන් පවා අපි ඒ පාඩම ඉගෙන ගන්නවා . තනිවචනෙකින් කියනව නම් ඒ තමයි බෙදාහදාගැනීම . ඔය කියන බෙදාහදාගැනීමත් එක්කම පැන නැගපු ගැටළුව තමයි ගහමරා...

Read more