නව පනතට අනුව, මුළු රටම වුනත් ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස පිළිගන්නත් පුළුවන්.

Your email address will not be published. Required fields are marked *