අසාධාරණ ලෙස බදු පැනවීමට එරෙහිව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය පාරට බසී.

අසාධාරණ ලෙස බදු පැනවීමට එරෙහිව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය පාරට බසී.

135 views
0

ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ලේකම් ධනංජය සිරිවර්ධන අද ඇරඹි වෘර්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ගැන සඳහන් කරමින් කල සාකච්චාව.

Your email address will not be published. Required fields are marked *