බලවත් ජාතීන් අතර සීතල යුද්ධය අහසින් මෙන්ම සාගර පතුලෙන්ද ඇවිලීමක පෙර නිමිති

බලවත් ජාතීන් අතර සීතල යුද්ධය අහසින් මෙන්ම සාගර පතුලෙන්ද ඇවිලීමක පෙර නිමිති

එක්සත් ජනපදය – ඔස්ට්‍රේලියාව – එක්සත් රාජධානිය (AUKUS ) ගිවිසුම = න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන – චීනය අ/සීරුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව දැනට වසර කිහිපයක සිටම බලාපොරොත්තු ඇතිව සිටි න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාකරන සබ්මැරීන් ලබාගැනීමට ප්‍රංශය සමග අත්සන් කර තිබු ගිවිසුම අහෝසි කරමින් ඊටත් වඩා බලවත් න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාකරන සබ්මැරීන් ලබාගැනීමට හැකිවෙන පරිදි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය...

Read more