මේ අවුලට, මම කියන්නේ මගේ ගෙදර කියල

මේ අවුලට, මම කියන්නේ මගේ ගෙදර කියල

මේ අවුලට, මම කියන්නේ මගේ ගෙදර කියල. අවුලෙන් එහාට මං බැලුවොත්, ඇයි මම මෙහේට මගේ ගෙදර කියල කියන්නේ? පන්සලට පල්ලියට යන අතරේ අයාලේ යන බල්ලන්ට පයින් ගැසූ ජාතිවාදී මිනිස්සු නිසාවත් ද? එහෙම නැතිනම් බුලත් කෙල ගැසූ අපිරිසිදු වූ මාර්ගද? කැලි කසල මෙන් දරුවන් විසින් එලියට ඇද දැමු වයෝවෘද්ධවූ අසරණ දෙමාපියන්...

Read more
The chaos, I call home

The chaos, I call home

Beyond the chaos I look. Trying to see why this place is home to me. Was it the racist people who kicked stray dogs on their way to the temple, mosque or church? Was it the unclean roads, littered with betel spit, rubbish andelderly parents tossed out of their homes?...

Read more
<strong>The Tragic Growth of Child Sex Tourism in Sri Lanka</strong>

The Tragic Growth of Child Sex Tourism in Sri Lanka

The hotel manager proceeds to list the various tourist attractions and activities available. The tourist discreetly pushes a wad of cash towards the manager, saying he’s interested in ‘other’ extracurricular activities. The hotel manager immediately understands where the foreigner’s interests lay and reaches for the cash. The tourist says that...

Read more
For at the end of the day, I hope you’ll understand that our tears are falling upon the same soil we wish to protect

For at the end of the day, I hope you’ll understand that our tears are falling upon the same soil we wish to protect

The smoke surrounds us, filling our lungs and burning our eyes. Tears stream down my cheeks, as they trickle down yours too. I help you ease the pain by sharing my water with you. For at the end of the day, I hope you’ll understand that our tears are falling...

Read more