ලංකාව ගොඩගන්නේ කොහොමද?

ලංකාව ගොඩගන්නේ කොහොමද?

හැමතැනම දුෂණය, ලොකු එකාගෙන පටන්ගෙන පාරේ වාහනවලට ටිකට් කඩන අය දක්වා දුෂණය.මේ සිද්ධිය සිදුවුනේ ගෝල්ෆේස් එකේ බයිසිකල් පාක් කරන තැන.වාහනය නවත්තපු ගමන් ලඟට දුවගෙන ඇවිත් රුපියල් 100ක් අරගෙන පැයකට රුපියල් 20ක් කියල ගහල තියෙන ටිකට් එකක් දෙන “නගර සභාවේ” කියන මිනිස්සු ළඟ හැඳුනුම්පතක් වත් නැහැ. සමහරු ටිකට් දෙන්නේවත් නැහැ. රජයට...

Read more