සොරුන් , දූෂිතයන් සහ මැරයන් යළි රජවන ග්‍රහ මාරුවක්

සොරුන් , දූෂිතයන් සහ මැරයන් යළි රජවන ග්‍රහ මාරුවක්

ගමේ ආණ්ඩුව සාදා ගැනීමට නැවත වරක් මේ රටේ පොදු ජනතාව ට අවස්ථාව උදා වී ඇති බවත් මෙය මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ   උත්කෘෂ්ඨ සහ සාධනීය පියවරක් බවත් එම නිසා ඡන්දය කටුගා දැමීම ආනන්තරීය පාප කර්මයක් වන බැවින් සුපිරිසිදු ,නොකළැල්,පවිත්‍ර පුද්ගලයන් ගමේ ආණ්ඩුව ට පත් කර යැවීම පොදු ජනතාවගේ යුතුකමක් බවත් දේශපාලන කරලියේ...

Read more