ගුරුවරුන්ට ප්‍රවාහන දීමනාවක් ලබාදෙනු ! පාසල් උපකරණ සඳහා සියලු බදු ඉවත් කරනු !

Your email address will not be published. Required fields are marked *