සීයට සියයක ජනතා විශ්වාසයක් දිනාගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බැහැ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *