අධිබලැති සන්නිවේදන කුලුනු හේතුවෙන් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙ පැවත්මට ඇති වන දැඩි හානිය

අධිබලැති සන්නිවේදන කුලුනු හේතුවෙන් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙ පැවත්මට ඇති වන දැඩි හානිය

133 views
0

නිසි ප්‍රමතියකින් හා නිවැරිදි සමික්ෂණයකින් තොරව අධිබලැති සන්නිවේදන කුලුනු ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අසල ඉදිකිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙ පැවත්මට ඇති වන දැඩි හානිය පිලිබද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව. 

~ දනුෂ්ක ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *