රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද විරෝධතාවයක

රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද විරෝධතාවයක

176 views
0

රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද ජනවාරි 23දා දියත් කල, ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විරෝධතාවය

Your email address will not be published. Required fields are marked *