රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව  නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

280 views
0

රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව අද දින අලුත් කඩේ උසාවිය ඉදිරිපිට නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

Your email address will not be published. Required fields are marked *