ජනතාව සාමූහිකව ඒක රාශිවෙලා පාරට ඇවිල්ලා තමයි මේ පීඩාකාරී ආණ්ඩුව පලවා හරින්න වෙන්නේ

Your email address will not be published. Required fields are marked *