කාලයක් තිස්සේ බදු ගෙවලත් අද අපිට සමාන පහසුකම් ලැබිල නැහැ

කාලයක් තිස්සේ බදු ගෙවලත් අද අපිට සමාන පහසුකම් ලැබිල නැහැ

78 views
0

එම් ඩි ආර් අතුල. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජයසේවා වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයේ ලේකම්

~ දමිත් ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *