කඩා වැටී ඇති ජනජීවිත නැවත ගොඩනැංවීමට වහා පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් අස්ගිරි මල්වතු පාර්ශව සංඝ නායකවරුන් ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

Your email address will not be published. Required fields are marked *