සුජාත නොවන ආණ්ඩුවේ ජන පීඩක බදු ප්‍රතිපත්තියට, රාජ්‍ය භීෂණයට එරෙහිව විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්‍යය වරුන්ගේ උද්ගෝෂණය

Your email address will not be published. Required fields are marked *