රටපුරා බැංකු සේවකයින් අද කළු ඇඳුමින් සැරසී උද්ගෝෂණයක

රටපුරා බැංකු සේවකයින් අද කළු ඇඳුමින් සැරසී උද්ගෝෂණයක

79 views
0

අසාධාරණ බදු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරන්නැයි ඉල්ලා රටපුරා බැංකු සේවකයින් අද කළු ඇඳුමින් සැරසී උද්ගෝෂණයක් ආරම්භ කළා.

Your email address will not be published. Required fields are marked *