අසාධාරණ බද්දට එරෙහිව, ලංකා බැංකුවේ හොරණ ශාඛාවේ විරෝධතාවය.

Your email address will not be published. Required fields are marked *