ඊනියා ජනාධිපති රනිල්ගේ අණ අනුව පොලිසිය විසින් නිමල් අමරසිරි ගේ ජීවිතය බිලිගැනීම සහාසික ඝාතනයක් !

Your email address will not be published. Required fields are marked *