රිකිල්ලගස්කඩ පොරමඩුල්ල හංදියේදි විදුලි බිල වැඩි කිරිමට එරෙහිව නිහඩ විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදි

Your email address will not be published. Required fields are marked *