පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ ඉන්නේ ජේ ආර් ගේ බෑණා.

පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ ඉන්නේ ජේ ආර් ගේ බෑණා.

72 views
0

අපිට මතකයි 88/89 භීෂණකාරී තත්වය මෙයා මර්ධනය කලේ කොහොමද කියල, එම් ඩි ආර් අතුල. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යසේවා වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයේ ලේකම්

~ දමිත් තරංග ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *