පාලකයෝ අපට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදුන්නොත්, හෙට ඉඳන් අපි රටපුරාම වර් ජනයක් කරනවා.

Your email address will not be published. Required fields are marked *