දේශපාලන මතිමතාන්තර නැතිව අප සැවොම එකතුවෙන්න ඕනි.

දේශපාලන මතිමතාන්තර නැතිව අප සැවොම එකතුවෙන්න ඕනි.

41 views
0

මේ ප්‍රශ්ණය විසඳගන්න ජනබලය හැර වෙන කිසිම විධිහක් නැහැ, දම්මික සංජිව විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය

~ දමිත් තරංග ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *