යාතිකා කර්මය සහ විලක්කු පා ගමන

යාතිකා කර්මය සහ විලක්කු පා ගමන

136 views
0

සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව විසින් පවත්වන ලද බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ විදුලි බිල්ලා පන්නමු.යාතිකා කර්මය සහ විලක්කු පා ගමන, ඊයේ සවස 6.45 ට නෙලුම් පොකුණ සිට බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට..

~ දනුෂ්ක ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *