ලසන්ත මැරුව හැටි නිශාන්ත සිල්වා ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට හෙලිකරයි Nishantha Silva – witness statement to the International Courts

ලසන්ත මැරුව හැටි නිශාන්ත සිල්වා ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට හෙලිකරයි Nishantha Silva – witness statement to the International Courts

222 views
0

ජූනි 16, 2022 ශ්‍රී ලංකා නඩු විභාගය සඳහා, මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග නොවිසඳුණු ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අභිචෝදකයා විසින් විමර්ශනය කර ඇත. ස්වාධීන ස්ථීර ජනතා විනිශ්චය සභාව (PPT) විසින් පැමිණිල්ලේ අධිචෝදනා පත්‍රය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජයට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ආරක්ෂා කිරීමට රජය අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් අධි චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් වේ. නඩු විභාගයේදී තම ආරක්‍ෂාවේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස රජයට ආරාධනා කර ඇත. Jun 16, 2022 For the Sri Lanka case hearing, the Tribunal’s Lead Prosecutor has investigated the conduct of the Sri Lankan government in the case of the unsolved murder of journalist Lasantha Wickrematunge. The Government of Sri Lanka has been officially notified about the Prosecution’s indictment by the independent Permanent People’s Tribunal (PPT). The indictment alleges the government’s complicity in failing to protect Lasantha Wickrematunge. The government has been invited to exercise its right of defense during the hearing.

Your email address will not be published. Required fields are marked *