මැතිවරණයට යන වියදම පිලිබඳ පාලකයන් ගේ වංචා පිලිබද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අද පැවැත්වුනා.

Your email address will not be published. Required fields are marked *