කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා සහ IOC ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානියා අතර රහසිගත හමුවක්.

කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා සහ IOC ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානියා අතර රහසිගත හමුවක්.

172 views
0

කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා සහ IOC ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානියා අතර රහසිගත හමුවක්.තවත් මෙගා ඩීල් එකක්ද? මගෙන් රටට සංවිධානයේ මාධ්‍ය හමුව

~ දනුෂ්ක ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *