සිසු සටන් සහ සිසු ගැටුම්

සිසු සටන් සහ සිසු ගැටුම්

මේ වන විට ආණ්ඩුවට බරපතළ විරෝධතා රැසකට එකවර මුහුණ දෙන්නට සිදුව තිබේ. ඉහළ යන ජීවන වියදම හේතුවෙන් ජනතාවගෙන් කොටසක් නිහඬව කකියන සිතින් යුතුව ආණ්ඩුවට සිතින් ශාප කරමින් සිටිති. තවත් පිරිසක් පන්දම්, විරෝධතා පුවරු රැගෙන වීදි බැස සිටිති. අධික සහ අසාධාරණ බදු බරට එරෙහිව වෘත්තිකයන්, රාජ්‍ය සේවකයන් සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්...

Read more
<strong>Sri Lanka’s Freedom of Press is an Illusion</strong>

Sri Lanka’s Freedom of Press is an Illusion

“Freedom of media is paramount to democracy in Sri Lanka,” This is what President Ranil Wickramasinghe stated when asked to comment on the News 1st journalists who were severely injured at the hands of armed forces. What democracy and freedom of media is he referring to? The Sri Lanka many...

Read more