ඊයේ පොලිසිය විසින් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලටම පැමිණ කල පහරදීමට එරෙහිව උද්ගෝෂණය
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *