රනිල් පට්ට හොරා, මම බය නැහැ මේවා කියන්න. මේ පාර නම් එකෙක් එන්න එපා චන්දෙ ඉල්ලගෙන ගෙවල් වලට.

Your email address will not be published. Required fields are marked *