ඊයේ රාත්‍රීයේදී කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවති පාගමනටත් පොලිසියෙන් ප්‍රහාර

Your email address will not be published. Required fields are marked *