සුද්දා දුන් නිදහසත්, අපේ එවුන්ම ලවා අහිමිකරගත් ලාංකේය සමාජය

සුද්දා දුන් නිදහසත්, අපේ එවුන්ම ලවා අහිමිකරගත් ලාංකේය සමාජය

හැත්තෑපස් වැනි නිදහස් උත්සවය මහ ඉහළින් සැමරීමට ආණ්ඩුව සැරසෙමින් සිටින මොහොතක රටේ පවතින නිදහස කවරාකාරදැයි විමසා බැලීම ජාතික වටිනාකමකින් යුතු කාරණාවකි. අධිරාජ්‍යවාදීන් රටට කළ විනාශය පිළිබඳ කතා කිරීම අතිශය ජනප්‍රිය සංවාදයකි. ඒ සංවාදය තුළ අපට මඟහැරෙන විශේෂ කරුණක් තිබේ. එනම්, අධිරාජ්‍යවාදීන් මෙරටට දායාද කළ වටිනා දේ සමහරක් ද පවතී ය...

Read more