ජනතාව හාමතේ ඉන්න කොට, බෙහෙත් නැති කොට, බදු බර පටවන කොට ජනතාවට නිදහසක් කොයින්ද?

Your email address will not be published. Required fields are marked *