අද සවස 2ට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කල විරෝධතාවය.

Your email address will not be published. Required fields are marked *