ඊයේ දින වනවිට හෙට පැවැත්වෙන 75වෙනි නිදහස් දින උත්සවය වෙනුවෙන් වියදම් කොට ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 295ක්

Your email address will not be published. Required fields are marked *