අපි හැමවෙලාවෙම හිට ගන්නේ මේ රටේ අම්ම තාත්තගේ පැත්තේ

අපි හැමවෙලාවෙම හිට ගන්නේ මේ රටේ අම්ම තාත්තගේ පැත්තේ

ගොඩක් අය තමන්ගේ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩිවෙන්න සූට් ටික මහගෙන ඉන්නවා, පත්කරලා යවන නියෝජිතයෝ කිසිම විධිහකට ජනතාවට වග කියන්නේ නැහැ.අපි හැමවෙලාවෙම හිට ගන්නේ මේ රටේ අම්ම තාත්තගේ පැත්තේ, සැබෑ වෙනසක් සඳහා අන්තරේ අපි, මේ රටේ පිඩිත ජනතාව එක්ක ඉන්නවා. ~ දනුෂ්ක ~

Read more
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුලයෝ – “ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය”

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුලයෝ – “ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය”

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ට අනුව මහජනතාව ට කිසියම් පොදු ආයතනයක කිසියම් තොරතුරුක් දැනගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් එකී ආයතනයේ තොරතුරු නිලධාරීයා වෙත ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර එම තොරතුරු ලබා ගත හැකි ය. අදාළ තොරතුරු ලබා දීමෙන් රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට හෝ රටේ යහ පැවැත්ම ට කිසියම් හානියක්...

Read more