ගර්හාවට ලක්විය යුතු නමුදු<strong>, </strong>සංස්ථාගත ලාංකීය කාන්තා ශ්‍රම දුර්භාවිතය

ගර්හාවට ලක්විය යුතු නමුදු, සංස්ථාගත ලාංකීය කාන්තා ශ්‍රම දුර්භාවිතය

කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සදහා අටෝරාශියක් අණ පනත් අප රටේ පවති. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත , සේවා නියුක්තියන්ගේ භාර අරමුදල් පනත, පාරිතෝෂික පනත ඒවායින් කීපයක් පමණි . මෙම සියලුම අණ පනත් බලගැන්වීමේ යාන්ත්‍රණය සතු වන්නේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ය. මේ සියලුම අණ පනත් සහ යාන්ත්‍රණ එසේ පැවතියද ආසියාවේ කාන්තා ශ්‍රමය සූරා...

Read more
The chaos, I call home

The chaos, I call home

Beyond the chaos I look. Trying to see why this place is home to me. Was it the racist people who kicked stray dogs on their way to the temple, mosque or church? Was it the unclean roads, littered with betel spit, rubbish andelderly parents tossed out of their homes?...

Read more