ලංකාවේ ඉන්න හැම පුරවැසියෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට දාන්න තමයි මේ පණත ගෙනෙන්නේ

Your email address will not be published. Required fields are marked *