අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම

අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම

අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම හා අරගලයේ මිය ගිය අය සිහි කරමින් ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවති වැඩසටහන.

Read more
බොරු සංදර්ශන සඳහා කරන නතර කර අපට මහපොළ වහා ලබාදෙන්න

බොරු සංදර්ශන සඳහා කරන නතර කර අපට මහපොළ වහා ලබාදෙන්න

බොරු සංදර්ශන සඳහා කරන වියදම් නතර කර, මාස ගණනක් ප්‍රමාද කල මහපොළ වහා ලබාදෙන ලෙසත් අසාධාරණ ලෙස වැඩි කල නේවාසිකාගාර ගාස්තු පහත හෙලන ලෙසත්, ඒවායේ පහසුකම් පුළුල් කරන ලෙසත් ඉල්ලමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් කරන ලද විරෝධතාවය.

Read more
ගල් අඟුරු වලින් ගසා කෑම

ගල් අඟුරු වලින් ගසා කෑම

ගල් අගුරු මෙට්‍රික් ටොන් 01ක් ඩොලර් 230 ගානේ ලබා දෙන්නට combasst industris සාමාගම කැමත්ත පල කරලා තිබුනත් coral Energy යන සාමගෙමෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 01 ඩොලර් 240 ට ගෙන්විමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා මෙ හෙතුවෙන් බිලියන 03 පාඩුවක් සිදු වන බව ප්‍රකාශ කරන ලදි

Read more