අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම

අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම

247 views
0

අරගලයේ “නිර්මාණී” තෙමස් පූර්ණ මතක සැමරුම හා අරගලයේ මිය ගිය අය සිහි කරමින් ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවති වැඩසටහන.

Your email address will not be published. Required fields are marked *