ඉන්දියාවේ සමාජීයය හා ආර්ථික පිබිදීම

ඉන්දියාවේ සමාජීයය හා ආර්ථික පිබිදීම

ජවහර්ලාල් නේරු මැරුණේ වයස අවුරුදු 74 දී හාට් ඇටෑක් එකකින්,එයාගේ දුව ඉන්දිරාට වෙඩිතියලා මැරුවේ වයස අවුරුදු 66 දී,එයාගෙත් පුතා රජීව් ගාන්ධිට බෝම්බ ගහලා මැරුවේ වයස අවුරුදු 46 දී, රජීව්ගේ පුතා රහූල් ගාන්ධිට දැන් වයස අවුරුදු 52 යි,මිනිහගේ වාසනාවට මිනිහා ඉන්දියාවේ නායකයා උනේ නැහැ….. රජීව් ගාන්ධි මැරුවේ 1991 දී, ඊට පස්සේ...

Read more