කුරුඳු ගොවීන්ගේ ලේ උරාබොන අතරමැදි මාෆියාව

කුරුඳු ගොවීන්ගේ ලේ උරාබොන අතරමැදි මාෆියාව

කුරුදු අතරමැදි ව්‍යාපාරික මාෆියාවට එරෙහිව රටවටා සිටිනා කුරුදු ගොවීන් නිෂ්පාදකයෝ එක්ව අද දහවල් අකුරැස්ස නගර මධ්‍යයේදී විරෝධතාවක් පැවැත්වූහ. මේ අහිංසක අපේ මිනිසුන්ගේ හඩ රටට පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනියන්න දුක්විදින අහිංසක මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න විශදන්න සියලුම දෙනා මැදිහත් වෙන්න සුදුසු නියාමනයක් කර වැඩපිළිවෙළක් හදන්න අපේ ඉල්ලීම. ඩොලර් ගේන අපනයනය භෝගයක් වූ කුරුදු මාෆියාව මැඩලීමට...

Read more