අදිෂ්ඨාන පුජාවකින් නාථ දෙවියන්ගේ පිහිට ඉල්ලන සජිත් ප්‍රේමදාස…

අදිෂ්ඨාන පුජාවකින් නාථ දෙවියන්ගේ පිහිට ඉල්ලන සජිත් ප්‍රේමදාස…

2023.03.11 වන දින සමගි ජනබලවේගය පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් , සමගි ජන බලවේගය පක්‍ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, සමගි ජන බල වේගය පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇතුළුහිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලකි ජයවර්ධන (උඩුනුවර ආසන සංවිධායක), හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගැමුණු අබේසුන්දර (යටිනුවර  ආසන...

Read more