රජයේ සොරකම් වලට වන්දි ගෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ

රජයේ සොරකම් වලට වන්දි ගෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ

පසුගිය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා නිකුත් කල ඇති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොළඹ පිහිටි කාර්යයාලය හා විදේශයන්හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යයාල මගින් 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි ලේඛන සහ සහතික සත්‍යාපන ගාස්තු ඉහල දමා තිබේ. ඒ අනුව විභාග සහතික සඳහා රුපියල් 800ක්ද, විදේශ පුරවැසියෙක්...

Read more