ආහාර හිඟය හේතුවෙන් හදිසි නීතිය

ආහාර හිඟය හේතුවෙන් හදිසි නීතිය

රට තුල නිෂ්පාදන වල්වැදියාමට ඉඩ දෙමින් එතෙරට අතපා ජිවත් වීමේ අනුභාවයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල ගොඩ නැගුනු අහාර හිඟය මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව තුල හදිසිනීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ. හුළං කපොල්ලක් දෑතින් වැසීමට, රජය ගත් තවත් උත්සාහයක් මෙයින් නිරාවරණය වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලින් ලත් ඩොලර් මිලියන 787ක් සහ බංග්ලාදේශය...

Read more