තමන් කැමති පාලකයෙක් තෝරාගන්න ජනතාවට බලය දෙන්න, නැතිනම් තත්වය බරපතලවෙයි

තමන් කැමති පාලකයෙක් තෝරාගන්න ජනතාවට බලය දෙන්න, නැතිනම් තත්වය බරපතලවෙයි

84 views
0

~ ලං වි ම විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් ~

දමිත්

Your email address will not be published. Required fields are marked *